Wspólnotowy znak towarowy – czym jest?

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Wspólnotowy znak towarowy – czym jest?


Znaki towarowe są jednymi z najbardziej wartościowych praw własności przemysłowej, wykorzystywanymi przez przedsiębiorców. Są one także tymi przedmiotami praw, które są dla konsumentów najlepiej widoczne w życiu codziennym i wpływają na rozpoznawalność marki. Efektem tego znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Zakres i procedurę obejmowania znaków towarowych ochroną prawną na poziomie krajowym reguluje ustawodawstwo poszczególnych państw. Na poziomie międzynarodowym ochronę znaków towarowych obejmuje tzw. system madrycki, umożliwiający zarejestrować znak towarowy w wielu krajach za pomocą procedury inicjowanej jednym wnioskiem.

Obok tych dwóch wskazanych systemów istnieje także system pośredni, obowiązujący na terenie Unii Europejskiej, zwany wspólnotowym znakiem towarowym. Nadmieńmy w tym miejscu, iż krajowe i wspólnotowe znaki towarowe funkcjonują niezależnie obok siebie, na terenie UE. Wspólnotowy znak ma charakter jednolity i obowiązuje po rejestracji na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Wywołuje on ten sam skutek w całej Unii: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii.

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtów towarów lub opakowań lub dźwięków. W celu objęcia znaku ochroną prawną jest to, aby umożliwiały one odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Ponadto koniecznym jest, aby przedstawienie takiego oznaczenia w rejestrze pozwalało organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

Wspólnotowy znak towarowy nie musi spełniać wymogu graficznej przedstawialności, co stanowi o tym, iż rejestracji podlegać mogą także znaki niekonwencjonalne jak dźwięk, czy zapach.

W celu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, niezbędnym jest zgłoszenie i pozytywna decyzja Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii, dawniej znany jako OHIM. Uzyskanie rejestracji znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi znaku tzw. praw wyłącznych, o charakterze zakazowym. Właściciel znaku ma prawo do wyłączenia innych osób i zakazania:

  1. umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
  2. oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
  3. przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem;
  4. używania oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
  5. używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
  6. używania oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE.

Prawo do znaku unijnego ulega jednak wyczerpaniu – właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

 

Paweł Janicki
Radca prawny
LL.M.

Więcej wpisów... przejdź dalej